Ontbreken grenswaarden

Er zijn in de Arbowet geen algemene grenswaarden benoemd ten aanzien van tillen en kracht zetten.

In het Arbobesluit hoofdstuk 5, afdeling 1 staan, conform de Europese richtlijn nr. 90/269/EEG de minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften benoemd voor het handmatig hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers.

Ook hier zijn geen grenswaarden opgenomen. Wel is opgenomen dat deze risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd moeten worden.

Daarnaast moeten “tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, werkplekken ingericht worden volgens de ergonomische beginselen.” Dit om gezondheidsschade te voorkomen. Verder moet de werkgever de werknemers voorlichting geven indien er sprake is van handmatig tillen van lasten.
 

Print dit artikel